นายชัยนันต์ กำลังกล้า

กรรมการและธุรการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ