นายสมควร แก้วชาลุน

กรรมการและธุรการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ