ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ

รองประธาน มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ