ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ