รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม

<img src="/sites/default/files/field/image/chair.jpg" alt="" />ประธานมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ<img src="/sites/default/files/field/image/chair.jpg" alt="" /><img src="/sites/default/files/field/image/chair.jpg" alt="" />