แนะนำมูลนิธิ

แนะนำมูลนิธิ

มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณส้งวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์นี้ กระทรวงมหาดไทยอนุมัติการจดทะเบียนในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ หมายเลขที่ ทะเบียนกท ๒๔๙๓

มูลนิธินี้ ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการศึกษาและ วิจัยทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติโด เฉพาะเพื่อสานต่อพระเจตนารมณ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมาเป็นระยะเวลายาวนานตลอดพระชนมายุ

ในยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับประชาคมอาเซียนเช่นทุกวันนี้ การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและ ระดับนานาชาติให้ประชากรโลกได้เข้าใจแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ อย่างชัดแจ้ง จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากประชาชนในชาติต่างๆ อย่างกว้างขวาง และน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตามหลีกธรรมสมควรแก่ธรรม ก็จะเป็นเหตุให้ได้รับความสงบสุขร่มเย็นสันติสุขทั้งตนเองและสังคมโลก ตามเหตุปัจจัยนั้น

มูลนิธินี้ จึงถือกำเนิดมาเพื่อเชิญชวนบรรดาท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมสร้างศาสนทายาท ศาสนบุคคล ผู้มีศักยภาพทางการศึกษาและผลงานวิชาการพระพุทธศาสนาระดับสูงสุดให้เต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนพระนักวิชาการพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ทั้งส่งเสริมทุนในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในทุกมิติที่สอดคล้องกับหลักธรรมสากลอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกในมิติต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล เพื่อเทิดทูนพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณและพระเกียรติคุณ น้อมอภิสัมมานสักการบูชาพระกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะผู้ทรงริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชาวต่างชาติทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านเรามาอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงสถาพรสืบไป