อนุโมทนากถา

 อนุโมทนากถา

"มูลนิธิ  ๑๐๐  พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์  ในพระสังฆราชูปถัมภ์" ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศูนย์พุทธศาสนศึกษา ให้ได้รับมาตรฐานนานาชาติ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพร้อมทั้งมีโครงการจัดหาทุนให้แก่พระภิกษุสามเณรในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มาศึกษาเพื่อพัฒนาตนให้มีคุณภาพ และกลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศของตน เพื่อถวายพระเกียรติ แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ขออนุโมทนาต่อคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกันดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายไปสู่ประชาคมโลกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลจริยาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วนั้น  จงเป็นพลวปัจจัย ช่วยเกื้อหนุนให้คณะกรรมการทุกท่าน ตลอดทั้งผู้มีส่วนช่วยเหลือในกุศลกิจครั้งนี้ จงถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ประสบแต่สรรพมิ่งมงคล สมเจตนาปรารถนาทุกประการ เทอญ

สมเด็จพระวันรัต
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ตุลาคม ๒๕๕๗