วิธีบริจาค

วิธีบริจาคทรัพย์แก่มูลนิธิ

การบริจาคทรัพย์เข้ามูลนิธิฯ สามารถทำได้หลายกรณี ถ้าเป็นเงินหรือเช็คธนาคาร สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาศาลายา  ในชื่อ ’มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์’ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  เลขที่ 020127104188 เสร็จแล้ว แจ้งให้ฝ่ายธุรการของมูลนิธิฯ ทราบที่อีเมล์ bodhinanda@gmail.com เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้

เนื่องจากมูลนิธิมีโครงการหลัก กล่าวคือสร้างศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร เพื่อเปิดการเรียนการสอนสาขาพุทธศาสนศึกษาที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติขึ้นในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งจะต้องมีการสร้างถาวรวัตถุ โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน, มีการจ้างคณาจารย์ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเข้ามาสอนและทำงานวิจัย, จะต้องมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มีคุณภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, จะต้องมีทุนในการจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานนานาชาติ, จะต้องมีทุนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสำหรับเผยแพร่และจะต้องมีทุนสำหรับทำวิจัยทางพุทธศาสนศึกษาในประเด็นที่เป็นคุณประโยชน์แก่คนไทยสมัยใหม่ อาทิ พระพุทธศาสนากับปัญหาสุขภาพ, พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์, พระพุทธศาสนากับปัญหาเศรษฐกิจ, พระพุทธศาสนากับปัญหาการเมือง, พระพุทธศาสนากับการบริหารจัดการยุคใหม่ รวมทั้ง การตรวจชำระคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นอันมากหากแต่ยังไม่ได้รับการตรวจชำระและแปลเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

มูลนิธิ  ยินดีรับบริจาคทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะให้เป็นสินทรัพย์ของมูลนิธิและมีเงินใหลเวียนเข้าสู่มูลนิธิอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ดิน อาคารพาณิชย์เป็นต้น ในกรณีที่เป็นประการที่ 2 นี้ โปรดติดต่อคณะกรรมการมูลนิธิได้ตลอดเวลาที่อีเมล์ bodhinanda@gmail.com  หรือโทรศัพท์ 02-8897648 (เสาร์-อาทิตย์), 081-836-0230, 087-161-9622, 086-975-3775

คณะกรรมการมูลนิธิเคยได้รับคำถามจากผู้ประสงค์จะบริจาคว่าจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปขอลดภาษีได้หรือไม่? ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามูลนิธิที่จะสามารถออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้น จะต้องผ่านการจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป ดังนั้น ในระยะที่มูลนิธิยังไม่ได้รับอนุญาตให้ครบ 1 ปี ใบเสร็จรับเงินจึงไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้