กรรมการบริหาร

รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม

ประธานมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ

รองประธานมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นายสมควร แก้วชาลุน

กรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นายชัยนันต์ กำลังกล้า

ธุรการประจำมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นางสาวจิราพร คงเกษม

ธุรการประจำมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ