กรรมการที่ปรึกษา

สมเด็จพระวันรัต

ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบรรพชิต

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

ที่ปรึกษา

พระเทพบัณฑิต

ที่ปรึกษา

พระราชญาณกวี

ที่ปรึกษา

พระครูวินัยธรสท้าน จิตฺตวโร

ที่ปรึกษา

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ

ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายฆราวาส

นายปราโมทย์ นาครทรรพ

ที่ปรึกษา

อาจารย์สามารถ มังสัง

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังตสมบัติ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิฬุหการ

ที่ปรึกษา

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ที่ปรึกษา

อ.สุดจิต นิมิตกุล

ที่ปรึกษา

นางนพมาศ มโนลีหกุล

ที่ปรึกษา

ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ

ที่ปรึกษา

ม.ร.ว.รุจยาภา อาภากร

ที่ปรึกษา

นางพัทยา กิตติเวช

ที่ปรึกษา

รศ.สรณิต ศิลธรรม

ที่ปรึกษา