มกราคม 2015

นายชัยนันต์ กำลังกล้า

กรรมการและธุรการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นายสมควร แก้วชาลุน

กรรมการและธุรการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ

รองประธาน มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม

กรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม

<img src="/sites/default/files/field/image/chair.jpg" alt="" />ประธานมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ<img src="/sites/default/files/field/image/chair.jpg" alt="" /><img src="/sites/default/files/field/image/chair.jpg" alt="" />

หน้า