คณะกรรมการ

คณะกรรมการของมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์*

กรรมการที่ปรึกษา

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ที่ปรึกษา
พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ปรึกษา
พระครูวินัยธรสท้าน จิตฺตวโร วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ปรึกษา
นายปราโมทย์ นาครทรรพ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
พลตำรวจเอกวศิษฐ์ เดชกุญชร ที่ปรึกษา
ศ. นพ.กระแส ชนะวงศ์ ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ที่ปรึกษา
นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษา
อาจารย์สุดจิต นิมิตกุล ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ที่ปรึกษา

 

กรรมการบริหารมูลนิธิ

ดร.นพ.อุษณากร  อมาตยกุล ประธานมูลนิธิ
คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง รองประธานมูลนิธิ
รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม กรรมการ
นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ กรรมการ
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ กรรมการและเลขานุการ
ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก
ผศ.ดร.ชนํญ ผลประไพ กรรมการ
ดร.ขจร ธนะแพศย์ กรรมการ
นายสมควร แก้วชาลุน คณะกรรมการและธุรการ
นายอุโพธิ์ รักธรรมจริง คณะกรรมการและธุรการ

 *รายชื่อคณะกรรมการนี้ เป็นชุดปรับปรุงล่าสุด ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนอต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย